Gå till innehåll
Lund Civila Ryttarförening
Lund Civila Ryttarförening

Villkor och prislista

Överenskommelse mellan Lunds Civila Ryttarförening (LCR) och ryttaren, eller målsman/ansvarig, angående terminsabonnemang.

1) Överenskommelse

Genom att LCR erbjudit ryttaren plats i en/flera terminsgrupp/er och ryttaren/ansvarig har betalat första delbetalningen för en/flera terminskurs/er gäller betalningen som bekräftelse på att det finns en överenskommelse som gäller tillsvidare och löper terminsvis.

2) Betalningsansvar

Ryttaren/ansvarig har genom sin första delbetalning också godkänt betalningsansvar för resterande delar och fakturor för kommande termin/er. Fakturan skickas till ryttaren/ansvarig kostnadsfritt per e-post. Pappersfaktura kan fås mot extra avgift.

Betalning ska vara LCR tillhanda senast de datum som anges på fakturan. Har fakturan inte betalats förfaller ryttarens rätt till sin plats och återbetalning av eventuell delinbetalning görs inte. Påminnelse skickas inte ut.

3) Uppsägning

Vill någon av parterna säga upp överenskommelsen inför nästkommande termin ska det göras skriftligt på därför avsedd blankett senast den 30 april respektive 31 oktober. Uppsägning efter dessa datum debiteras med en avgift på 1000 kr.

Om LCRs förutsättningar att erbjuda ryttaren en lämplig häst förändras under pågående termin kan LCR säga upp ryttaren direkt och då återbetalas avgiften för resterande lektioner.

4) Personlig plats

Överenskommelsen är personlig och ger ryttaren tillgång till en plats i den eller de ridgrupper som betalningen avser.

5) Lektionstider

Om inget annat anges är det förgående termins lektionstid/er som gäller.

6) Byte av tid eller grupp

Önskas annan och/eller fler ridtider fyller ryttaren i därför avsedd blankett och lägger den i brevlådan utanför kontoret.

7) Dela platsen med annan ryttare

Ryttaren kan dela sina terminslektioner med en annan ryttare på minst likvärdig ridnivå. Ansök skriftligt till ridskola@lundscivila.se senast två veckor innan delningen är tänkt att börja och skriv vem som ska dela och hur delningen är tänkt att göras. Delning ska godkännas skriftlig av LCR.

8) Överlåta lektioner helt

Ryttaren kan överlåta/sälja sina lektioner helt till annan ryttare på minst likvärdig nivå. Ansök skriftligt till ridskola@lundscivila.se senast två veckor innan överlåtelsen är tänkt att gälla och skriv vem platsen ska överlåtas till. Överlåtelsen ska godkännas skriftlig av LCR. LCR gör ingen återbetalning för resterande lektioner.

Den som övertagit terminslektioner kan inte i sin tur överlåta dessa.

Om övertagande ryttare inte är medlem ska medlemsavgiften betalas innan överlåtelsen kan godkännas.

Genom att överta terminslektioner har övertagande ryttare godkänt att det finns en överenskommelse med LCR som gäller tillsvidare, samt löper terminsvis och betalningsskyldighet enligt punkt 1 och 2 ovan.

Avser överlåtelsen endast resterande lektioner under en viss termin ska detta anges och då gäller inte punkt 1 och 2 för övertagande ryttare i förhållande till just dessa lektioner.

9) Återbetalning av terminsavgift

Ryttare som betalat del av/hel terminsavgift men p.g.a. skada, sjukdom eller annan plötslig oförutsägbar händelse är förhindrad att påbörja terminen kan återfå erlagd ridavgift exklusive anmälningsavgift om 1000 kr. Vidare kan betalningsskyldigheten avseende ännu icke erlagt ridavgift tas bort under förutsättning att ryttaren:

  • meddelar LCR via ridskola@lundscivila.se att hen är förhindrad att delta i terminens lektioner och att det finns önskemål om att få återbetalning. Meddelandet ska ha inkommit till LCR senast dagen före terminsstart.
  • dessutom uppvisar ett läkarintyg som styrker att skadan eller sjukdomen utgör hinder för ridning under hela eller större delen av terminen. Intyget uppvisas senast 10 dagar från terminsstart.

Vid skada som inträffar under ridlektion, under pågående termin, återbetalas den del av ridavgiften, exklusive anmälningsavgift om 1000 kr, som avser tiden fr.o.m. nästkommande ridlektion enligt schemat. För återbetalning enligt ovan krävs följande:

  • läkarintyg, som styrker att skadan utgör hinder för ridning under hela eller större delen terminen inkommit till LCR via ridskola@lundscivila.se senast inom 30 dagar från att skadan inträffat.

Skada eller sjukdom som inträffat utanför LCR och ordinarie ridlektion ger inte rätt till återbetalning, däremot är överlåtelse möjligt.

Ryttare, som av annat skäl än ovan, uteblir från ridlektionen eller avbryter terminen är inte berättigad att återfå någon del av erlagd ridavgift. Betalningsskyldighet för eventuellt obetald del av terminsavgiften kvarstår. Kan LCR tillsätta platsen med lämplig ryttare återbetalas resterande terminsavgift, från den tidpunkt ny ryttare tagit över platsen, exklusive en administrationsavgift på 1000 kr.

10) Avbokning vid frånvaro - terminskurs

Ryttare som inte har möjlighet att delta i en lektion avbokar lektionen på http://elevportal.hippocrates.se så snart detta är möjligt för att ge förutsättningar för god hästplanering. Igenridning erbjuds inte.

11) Graviditet

Vid graviditet återbetalas den del av ridavgiften, exklusive anmälningsavgift om 1000 kr, som avser resterande terminstid fr.o.m. det att skriftligt meddelande och läkarintyg eller motsvarande, som styrker graviditeten inkommit till LCR via ridskola@lundscivila.se.

12) LCRs rätt att disponera avbokade, återbetalda och ej betalda platser

LCR disponerar utan inskränkning ridplats som blivit ledig genom avbokning eller återbetalning.

Bokad plats där betalning/delbetalning inte erlagts sista betalningsdagen enligt fakturan disponeras av LCR. Ryttarens betalningsansvar kvarstår fram tills dess ny ryttare erhåller platsen.

13) Placering i ridgrupp

LCR förbehåller sig rätten att placera ryttare i annan ridgrupp än den önskade och att ställa in en planerad ridgrupp då skäl härtill föreligger. Det kan vara för att uppnå jämn nivå på ridkunskaper i gruppen eller för att det är för få ryttare i en ridgrupp.

Accepterar ryttaren inte föreslagen ändring återbetalas terminsavgiften motsvarande den delen som återstår av terminen. Om LCR inte kan erbjuda en ridplats som är passande för ryttaren till nästföljande termin avbryts överenskommelsen enligt punkt 3.

14) Sjukdom eller skada på hästar samt annan oförutsedd händelse

LCR förbehåller sig rätten att, vid sjukdom eller skada på hästarna eller vid annan oförutsedd händelse, tex vädersituation, som omöjliggör ridning, ersätta ridning med avsutten undervisning.

15) Häst och utrustning

Ryttaren är skyldig att väl vårda häst och utrustning enligt anvisningar från personalen och följa de gällande säkerhetsbestämmelserna, som finns på vår hemsida och uppsatta på anläggningen.

Ryttare som bryter mot reglerna kan sägas upp från sin plats direkt och har inte rätt till återbetalning för resterande lektioner.

16) Teori och aktivitetsvecka

Varje grupp har teorilektion minst två gånger per termin. Dessa planeras in i respektive ridgrupps lektionsplaneringen för terminen och en ligger under den gemensamma aktivitetsveckan.

Under aktivitetsveckan erbjuder LCR teorilektioner, clinics och kurser i stället för ordinarie verksamhet. Information om aktiviteterna publiceras på hemsidan och facebook.

Varje ridlärare kan byta ut ridning mot teori vid fler tillfällen under terminen om han eller hon bedömer att det behövs för till exempel extra genomgångar.

17) Övrig information

Läs mer under fliken Rid- och säkerhetsregler samt följ den information och de regler som finns uppsatta på anläggningen.

Publicerad: 2023-04-18

Senast uppdaterad: 2023-06-28

Författare: Johanna Stohr

Sponsorer

Besöksadress

Getingevägen 15
222 41 Lund

Postadress

Lunds Civila Ryttarförening
Att: Kansli
Getingevägen 15
222 41 Lund

Kontakta oss

0730-661009
info@lundscivila.se